ОПИК

На 29.09.2020 г. РЕМКАР ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG 16RFOP002-2.073 ‘’ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по оперативна програма ‘’ Иновации и конкурентноспособност ‘’ 2014-2020 г., приоритетна ос  ‘’ Предприемачество и капацитет за растеж МСП”. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Договор №BG16RFOP002-2.073-24666-C01

Наименование на проектното предложение е ‘’ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Главната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, стабилност на работни места и запазването на дейността на дружеството в срок от 3 месеца от изпълнението на проекта и настоящия проект се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП ‘’ Иновации и конкурентноспособност ‘’ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България и е в съответствие с изискванията на ‘’ Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 ‘’ от 19.03.2020г.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв, от които 8 500лв Европейско финансиране  и 1 500лв  национално съфинансиране.

Начало на проекта:    29.09.2020г.

Край на проекта:        29.12.2020г.